Không ngừng hoàn thiện nền hành chính phục vụ

Thảo Nguyên 10:56, 09/06/2023

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu với UBND tỉnh phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện CCHC”. Thời gian qua, phong trào này đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh luôn được cán bộ tư vấn về TTHC, tiếp nhận và giải quyết công việc nhiệt tình, hiệu quả.

Thời gian qua, cùng với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua chuyên đề, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm tổ chức thực hiện phong trào thi đua ”Thực hiện CCHC” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ”Thực hiện CCHC”, các cấp, ngành thường xuyên tổ chức triển khai và quán triệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản liên quan của các bộ, ngành tới sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện CCHC.

Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC, giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực; thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính; thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai xác định Chỉ số CCHC, đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã...

Người dân phường Đắc Sơn tìm hiểu về các thủ tục hành chính được giải quyết qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
Người dân phường Đắc Sơn (TP. Phổ Yên) tìm hiểu về các thủ tục hành chính được giải quyết qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.L

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh giai đoạn 2022-2025 và áp dụng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện đánh giá, xếp hạng CCHC; đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Thực tế đã có nhiều đơn vị, địa phương khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện CCHC. Từ khi phát động phong trào thi đua ”Thực hiện CCHC” đến nay, toàn tỉnh đã có 30 sáng kiến, đề tài khoa học được công nhận phạm vi ảnh hưởng về CCHC, như: Sáng kiến đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống phản ánh hiện trường vào công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên ứng dụng C-ThaiNguyen...

Nhờ những cách làm đồng bộ, công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả tích cực. Toàn tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh từ ngày 1/6/2022; tại bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 15/9/2022; tại bộ phận một cửa cấp xã bắt đầu từ ngày 1/12/2022 đến hết năm 2022; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của tỉnh đạt 35,04% (trong đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của cấp huyện là 28,4%, cấp xã đạt trên 15%).

Tính đến đầu tháng 5/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 228.601 hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn đạt 99,67%.

Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời, công khai tiến độ, kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đưa 100% TTHC theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Chính vì vậy, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh những năm gần đây luôn đứng ở top đầu cả nước. Năm 2022, Thái Nguyên đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 1/14 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc...

Có thể thấy, phong trào thi đua “Thực hiện CCHC” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, ngành. Từ phong trào thi đua này, 2 năm qua đã có 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC được khen thưởng. Đây chính là động lực để phong trào tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới.