Việt Nam kêu gọi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
Việt Nam kêu gọi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
Đại sứ Mai Phan Dũng đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, trong đó có việc thực hiện các chính sách ưu tiên người dân, trao quyền cho cộng đồng địa phương...
Xem thêm