Thái Nguyên: Giải ngân vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ước đạt khoảng 50%
Thái Nguyên: Giải ngân vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ước đạt khoảng 50%
Năm nay, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh là hơn 645 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch vốn giao là trên 458 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 398 tỷ đồng đồng; ngân sách địa phương xấp xỉ 60 tỷ đồng.
Xem thêm