TP. Phổ Yên: Xây dựng 11 mô hình nông nghiệp gắn với chuyển đổi số
TP. Phổ Yên: Xây dựng 11 mô hình nông nghiệp gắn với chuyển đổi số
TP. Phổ Yên đã và đang triển khai xây dựng 11 mô hình phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi số. Trong đó có 8 mô hình trồng trọt, 1 mô hình chăn nuôi, 1 mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và 1 mô hình lâm nghiệp.
Xem thêm