Phú Bình khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp
Phú Bình khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp
Công nghiệp địa phương là một bộ phận cấu thành quan trọng của ngành Công nghiệp. Những năm gần đây, huyện Phú Bình đã tận dụng các cơ hội, tiềm năng để thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.
Xem thêm